Priser og betalingsbetingelsercircle_betingelser
Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres umiddelbart efter udgivelsen/periodestart. Betalingsfristen er netto kontant 10 dage efter udgivelsesdato/periodestart. Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et rente-tillæg på 2% pr. påbegyndt måned. I visse tilfælde kan made4media kræve, at annoncen betales forud.

Reklamation
made4media eller mediet påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser. Det gælder også materiale modtaget fra andre medier, materiale der ikke er i overensstemmelse med de tekniske data, eller hvis materialefristen overskrides.

For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter etc. som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter made4medias skøn, der højst kan beløbe sig til annoncens pris og for indrykninger i mediet. Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende skal være made4media i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning.

Indrykkes en annonce fl ere gange med samme fejl, uden at made4media modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for den første indrykning. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende over for made4media eller over for mediet for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl.

Annullering
Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til made4media senest 5 hverdage før bestillingsfristen. På m4m.dk kan de til enhver tid gældende bestillingsfrister findes. Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale med made4media.

I tilfælde af annullering af annoncering, hvortil der er ydet rabat i sammenhæng med tidligere eller anden annoncering, vil den for meget givne rabat efterfaktureres.

Øvrige bestemmelser
made4media forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod mediets retningslinjer, eller imod gældende love og bestemmelser. Annonceordrer, til hvilke der er knyttet betingelser om tekstomtale, afvises. Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal for annoncørens regning øverst forsynes med ordet ”annonce” oven over en streg i hele annoncens bredde.

Der tages forbehold for trykfejl.